ชื่อเรื่อง : A method for pulping waste paper อ่านบทความฉบับเต็ม อ่านบทความฉบับเต็ม
ผู้ประดิษฐ์ : Hautala Jouko
ชนิดวัสดุ : Paper
เลขที่สิทธิบัตร : EP 2274471 (A1)
บทคัดย่อ : Method for handling and pulping raw material consisting of waste paper and/or cardboard containing impurities and in order to process the pulp that can be obtained from the pulping to be the pulp suitable for the paper making in which method the raw material is firstly preprocessed by adding dilution water to it, then it is pulped in the pulper container (1) by smashing the raw material to be fibre and impurities are separated from it at several stages with the help of a gravity and with the help of a screening. The mass is directed from the pulper container (1) to the vertical clarifier (5) through the coarse screen (2), (4) when the first fibre separation has been performed in which the impurities that are heavier than the water come down and from which the heavy rejection is removed from the bottom part and the flow of the remaining mixture and the light rejection is directed to the subsidiary pulper (6) through the upper part of the mentioned clarifier (5), whereupon in the method the pulp is being gathered from the coarse screen (2); (4) and from the subsidiary pulper (6) through the screening devices (2); (4.1), (7) they contain.
ประเภทเอกสาร : Patent