ชื่อเรื่อง : A novel approach to high–strength, translucent whitewares using prefired materials.=วิธีการใหม่ในการเพิ่มความแข็งแรงและความใสของไวต์แวร์โดยใช้วัสดุที่มีการให้ความร้อนเบื้องต้น
ผู้แต่ง : Capoglu, A.
ชนิดวัสดุ : Ceramic
แหล่งข้อมูล : Key Engineering Materials 2004, 264-268 (Pt. 2, Euro Ceramics VIII), 1585-1588 (Eng).
บทคัดย่อ :

A novel high strength, translucent whiteware for use in high quality hotels and restaurants was made using two prefired materials, each having the same compn. but with different median particle sizes, and only a small amt. of clay to minimize the firing shrinkage and its anisotropy. This paper deals with the detn. of the characteristic properties of the novel whiteware. The densification heat treatment was established to be the same as that used for hard porcelain i.e.≥1350ºC. The phases found in the fired body are anorthite as the major phase and mullite and glass as minor phases. The glass phases allows the body to be densified and, with a high vol. fraction of anorthite, yields a translucent material. The mullite crystals act as creep inhibitors. Flexural strength measurement studies using slip-cast test pieces have yielded strength values in excess of 130 MPa. The use of a low clay content has an adverse effect on the green strength (~0.7 MPa). However, this drawback was overcome by using acrylic binders, such as Duramax B-1007~4% of which produces approx. 2.5 MPa green strength value.

ไวต์แวร์ชนิดใหม่ที่มีความแข็งแรงและใส สำหรับใช้ในโรงแรมและภัตตาคารชั้นดี ผลิตโดยวัสดุที่มีการให้ความร้อนเบื้องต้น 2 ชนิด ซึ่งมีองค์ประกอบเหมือนกันแต่ต่างกันที่ขนาดของอนุภาคตัวกลาง และใช้ดินเหนียวในปริมาณน้อยเพื่อให้เกิดการหดตัวขณะเผาและสภาพของสสารซึ่งสมบัติทางกายภาพและทางกลที่แตกต่างกันใน 2 ทิศทางน้อยที่สุด งานวิจัยนี้ได้วิเคราะห์หาคุณลักษณะของไวต์แวร์ชนิดใหม่นี้ มีการให้ความร้อนเพื่อเพิ่มความหนาแน่นเช่นเดียวกับพอร์ซเลนชนิดแข็งคือใช้ความร้อน≥1350ºC องค์ประกอบหลักของชิ้นงานที่เผาคือ อะนอร์ไทต์หรือแคลเซียมเฟลด์สปาร์ องค์ประกอบรองคือมูลไลท์และแก้ว แก้วทำให้ชิ้นงานมีความหนาแน่น และอะนอร์ไทต์ที่มีปริมาณสูงทำให้วัสดุที่ได้ค่อนข้างใส ส่วนผลึกของมูลไลท์ทำหน้าที่เป็นตัวยับยั้งการคืบ (creep inhibitors) การศึกษามีการวัดความแข็งแรง (Flexural strength measurement)โดยใช้วิธี slip-cast test pieces วัดได้มากกว่า 130 MPa การใช้ปริมาณดินเหนียวน้อยมีผลในทางตรงกันข้ามต่อความแข็งแรงก่อนเผาซึ่งวัดได้ประมาณ 0.7 MPa อย่างไรก็ตามสามารถแก้ไขการดึงกลับดังกล่าวด้วยการใช้ acrylic binder เช่น Duramax B-1007 ประมาณ 4% ของการผลิตที่มีค่าความแข็งแรงก่อนเผา 2.5 MPa

ประเภทเอกสาร : Journal