ผู้แต่ง : Willi Ballnus
แหล่งข้อมูล : Wasser, Luft, Betr. 1964, 8, 201-4 (Ger.)
บทคัดย่อ (อังกฤษ) :Precipitation processes are described for the treatment of waste water from a paper and ceramic-producing industry and a textile plant. Good purification was obtained in the 1st case with Al2(SO4)3 and activated SiO2. Usable results were obtained with FeSO4 in combination with Ca(OH)2 and with Al2(SO4)3 in the treatment of textile waste water. A so-called “waste water purification sulfate” gave the same result as Al2(SO4)3 but the usefulness of this product has not been completely tested. Costs of chemicals for the individual pptn. processes are given. From CZ 1965(51), Abstr. No.2197..
บทคัดย่อ (ไทย) : บทความอธิบายกระบวนการตกตะกอนในการบำบัดน้ำเสียจากการผลิตกระดาษอุตสาหกรรมการผลิตเซรามิก และโรงงานสิ่งทอ การทำให้น้ำบริสุทธิ์ที่ให้ผลดีคือกรณีที่หนึ่งโดยใช้ Al2(SO4)3 และ activated SiO2 ผลการทดลองที่ใช้ประโยชน์ได้คือการใช้ FeSO4 ร่วมกับ Ca(OH)2 และ Al2(SO4)3 ในการบำบัดน้ำเสียจากการผลิตสิ่งทอ การบำบัดน้ำเสียที่เรียกว่า “waste water purification sulfate” ให้ผลเช่นเดียวกันกับการใช้ Al2(SO4)3 แต่การนำมาใช้ประโยชน์ยังไม่ได้มีการทดสอบอย่างสมบูรณ์ นอกจากนี้ยังได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับต้นทุนของสารเคมีสำหรับกระบวนการตกตะกอน
ชนิดวัสดุเหลือใช้ : ceramic
ประเภทเอกสาร : journal
หมายเลขอ้างอิง : 65:15064f