อุปกรณ์และกรรมวิธีรีไซเคิลพอลิสไตรีน 

Title :  Polystyrene processing apparatus and method
Patent No.  US 7,696,305
Inventor :  Joseph Douglas Sanders [US]
Assignee :  Styrene Solutions LLC [US]
Filed Date :  July 14, 2006
Issued Date :  April 13, 2010
สาระสำคัญการประดิษฐ์ :  การรีไซเคิลพอลิสไตรีนโดยใช้อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนแบบขูดผิวให้ความร้อนสารละลายพอลิสไตรีนในตัวทำละลายอินทรีย์จนมีอุณภูมิระหว่าง 235-255 องศาฟาเรนไฮต์ เข้าเครื่องฉีดให้เป็นละอองฝอยในถังที่มีความดันประมาณ 10-29 นิ้วปรอท ใช้การระเหยและอัดผ่านแผ่นที่มีรูพรุนเพื่อแยกพอลิสไตรีนออกมาจากตัวทำละลาย ทำให้รีไซเคิลพอลิสไตรีนได้
Abstract :  A method and apparatus for processing polystyrene. The method includes the steps: using at least one scrapped surface heat exchanger (160) to heat a solution of polystyrene dissolved in an organic solvent to provide a heated solution of polystyrene dissolved in the organic solvent, and separating the dissolved polystyrene from the organic solvent. The apparatus includes: a holding tank at least partly filled with a solution of polystyrene dissolved in an organic solvent, at least one scrapped surface heat exchanger (160), and a separator.
 
 Link :  PatentWeb
ชนิดวัสดุรีไซเคิล : 

Plastic ; Polymer ; Composite

พลาสติก ; พอลิเมอร์ ; คอมพอสิต 

ประเภทเอกสาร : 

patent

สิทธิบัตร