วิธีและอุปกรณ์สำหรับรีไซเคิลขยะพอลเอสเทอร์เรซินชนิดไม่อิ่มตัว

วัสดุเหลือทิ้งจำพวกพอลิเอสเทอร์เรซินชนิดไม่อิ่มตัวจากแหล่ง เช่น อุตสาหกรรมกระดุม ผลิตภัณฑ์พลาสติกเสริมเส้นใยที่มีใยแก้ว ถูกรีไซเคิลด้วยวิธีทางเคมี โดยใช้ไกลคอลย่อยสลายพอลิเอสเทอร์เรซินชนิดไม่อิ่มภายใต้ความดันจนได้ไกลคอลิก ซึ่งเป็นวัตถุดิบอุตสาหกรรมหรืสารตั้งต้นสำหรับสังเคราะห์พอลิเอสเทอร์เรซินชนิดไม่อิ่มตัวหรือพอลิยูรีเทนขึ้นกับสารที่ใช้ทำปฏิกิริยา

Patent No.  US 5,620,665
Title :  Method of recycling unsaturated polyester resin waste and recycling apparatus
Inventor : 

Kubota, Shizuo [JP] ; Ito, Osamu [JP] ; Miyamoto, Hiroyuki [JP]

Assignee :  Miyaso Chemical Co. [JP]
Abstract : 

Provided are a method  which can recycle waste by chemically treating unsaturated polyester resin waste resulting from manufacturing of buttons or waste of fiber reinforced plastic products containing glass fiber, for example, and obtaining industrially useful raw material, and an apparatus for carrying out the method. Namely, unsaturated polyester resin waste is degraded with glycol, to obtain glycolic raw material. This degradation is preferably made under a pressure. It is possible to synthesize unsaturated polyester resin by reacting this glycolic raw material with unsaturated dibasic acid and saturated dibasic acid. It is also possible to synthesize polyurethane resin by reacting the glycolic raw material with a diisocyanate compound.

Patent Web :  USPTO Link
ชนิดวัสดุ Recycle :  Plastic recycling ; Polymer recycling ; พลาสติกรีไซเคิล พอลิเมอร์รีไซเคิล 
ประเภทเอกสาร :  Patent ; สิทธิบัตร
กลับหน้ารายชื่อ :  http://siweb.dss.go.th/index.php/th/recycling-database