ไบโอดีเซลจากน้ำมันทอดอาหารใช้แล้วผลิตโดยใช้ถ่านกระดูกสัตว์และแหล่งความร้อนจากแสงอาทิตย์

ไบโอดีเซลหรือน้ำมันดีเซลชีวภาพจากน้ำมันทอดอาหารใช้แล้วด้วยกรรมวิธีผลิตต้นทุนต่ำ การผลิตไบโอดีเซลมี 2 กระบวนการ ได้แก่

1) ปฏิกิริยาเอสเทอริฟิเคชันกรดไขมันอิสระในน้ำมันทอดอาหารใช้แล้วด้วยเมทานอลโดยมีกระดูกสัตว์ที่ผ่านการเผาคัลไซน์เป็นตัวเร่งปฏิกิริยา ซึ่งถ่านกระดูกสัตว์นี้สามารถนำมาใช้ซ้ำได้ถึง 10 ครั้ง

2) ปฏิกิริยาทรานส์เอสเทอริฟิเคชันด้วยโซเดียมไฮดรอกไซด์และความร้อนจากรังสีของแสงอาทิตย์ในตู้ที่ประดิษฐ์ขึ้นในระดับห้องปฏิบัติการ

ไบโอดีเซลที่ผลิตได้มีคุณภาพตามข้อกำหนดสำหรับใช้เป็นเชื้อเพลิง การใช้ถ่านกระดูกสัตว์ช่วยลดปริมาณกรดไขมันอิสระในน้ำมันทอดอาหารใช้แล้วซึ่งเป็นปัญหาในการผลิตไบโอดีเซล

Cr: https://ars.els-cdn.com/content/image/1-s2.0-S0956053X15000835-fx1.jpg

ที่มาภาพ : https://ars.els-cdn.com/content/image/1-s2.0-S0956053X15000835-fx1.jpg

Author :  Grisel Corro, Nallely Sánchez, Umapada Pal and Fortino Bañuelos
Title :  Biodiesel production from waste frying oil using waste animal bone and solar heat
Source : 

Waste Management Vol. 47 Part A Year 2016 pp. 105-113  ISSN: 0956-053X 

doi : 10.1016/j.wasman.2015.02.001

Abstract : 

A two-step catalytic process for the production of biodiesel from waste frying oil (WFO) at low cost, utilizing waste animal-bone as catalyst and solar radiation as heat source is reported in this work. In the first step, the free fatty acids (FFA) in WFO were esterified with methanol by a catalytic process using calcined waste animal-bone as catalyst, which remains active even after 10 esterification runs. The trans-esterification step was catalyzed by NaOH through thermal activation process. Produced biodiesel fulfills all the international requirements for its utilization as a fuel. A probable reaction mechanism for the esterification process is proposed considering the presence of hydroxyapatite at the surface of calcined animal bones.

Article Link :  https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0956053X15000835
ชนิดวัสดุ Recycle :  Municipal solid waste ; ขยะมูลฝอยชุมชน  
ประเภทเอกสาร :  Journal Article ; บทความวารสาร
กลับหน้ารายชื่อ ฐานวัสดุเหลือทิ้ง