การรีไซเคิลเส้นใยเสริมแรงในพอลิเมอร์ : บทปริทัศน์เกี่ยวกับเทคโนโลยีการรีไซเคิล การนำมาใช้ใหม่ และสมบัติของเส้นใยรีไซเคิล

การแปรใช้ใหม่หรือรีไซเคิลเส้นใยที่ใช้เสริมแรงในวัสดุจำพวกพอลิเมอร์หรือคอมพอสิตที่มีการพัฒนากันมามีหลายเทคนิควิธีการ ในบทความนี้จะทบทวนเทคนิคต่าง ๆ ที่ใช้รีไซเคิลเส้นใยเสริมแรง โดยเน้นการนำเส้นใยรีไซเคิลที่ได้ไปใช้วัสดุชนิดใหม่หรือการประยุกต์ใช้งานใหม่ และเทคโนโลยีการรีไซเคิลเส้นใยเสริมแรง เช่น กระบวนการเชิงกล กระบวนการทางความร้อน การแยกสลายด้วยตัวทำละลาย (solvolysis) เส้นใยแก้วรีไซเคิล สามารถแทนที่เส้นใยแก้วบริสุทธ์ในผลิตภัณฑ์ได้ในปริมาณน้อย แต่ไม่มากพอจะทำให้กระบวนการรีไซเคิลเส้นใยนำไปปฏิบัติได้ในเชิงเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม สำหรับการประยุกต์ใช้งานนั้น เส้นใยคาร์บอนรีเคลมจากผลิตภัณฑ์ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงไม่สามารถนำมาใช้ในผลิตภัณฑ์เดิมได้ ต้องพัฒนาหาแนวทางการประยุกต์ใช้งานใหม่ที่เหมาะสม

Cr. https://ars.els-cdn.com/content/image/1-s2.0-S0079642515000316-gr1.jpg

ที่มาภาพ : https://ars.els-cdn.com/content/image/1-s2.0-S0079642515000316-gr1.jpg  

Author :  Géraldine Oliveux, Luke O.Dandy and Gary A. Leeke
Title :  Current status of recycling of fibre reinforced polymers : review of technologies, reuse and resulting properties
Source : 

Progress in Materials Science Vol. 72, July 2015 pp. 61-99     ISSN: 0079-6425

doi : 10.1016/j.pmatsci.2015.01.004

Abstract :  A complete review of the different techniques that have been developed to recycle fibre reinforced polymers is presented. The review also focuses on the reuse of valuable products recovered by different techniques, in particular the way that fibres have been reincorporated into new materials or applications and the main technological issues encountered. Recycled glass fibres can replace small amounts of virgin fibres in products but not at high enough concentrations to make their recycling economically and environmentally viable, if for example, thermolysis or solvolysis is used. Reclaimed carbon fibres from high-technology applications cannot be reincorporated in the same applications from which they were recovered, so new appropriate applications have to be developed in order to reuse the fibres. Materials incorporating recycled fibres exhibit specific mechanical properties because of the particular characteristics imparted by the fibres. The development of specific standards is therefore necessary, as well as efforts in the development of solutions that enable reusers to benefit from their reinforcement potential. The recovery and reuse of valuable products from resins are also considered, but also the development of recyclable thermoset resins. Finally, the economic and environmental aspects of recycling composite materials, based on Life Cycle Assessment, are discussed.
Article Link :  https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0079642515000316
ชนิดวัสดุ Recycle :  Plastic Polymer Composite ; พลาสติก พอลิเมอร์ คอมพอสิต
ประเภทเอกสาร :  Journal Article ; บทความวารสาร
กลับหน้ารายชื่อ ฐานข้อมูลวัสดุเหลือทิ้ง