การสำรวจศักยภาพของวัสดุทางเลือกที่เกิดขึ้นเพื่อลดป้ญหาขยะพลาสติกในทะเล

รายงานนี้แสดงตัวอย่างวัสดุทางเลือกทั้งที่อยู่ในเชิงพาณิชย์แล้วและที่กำลังพัฒนา เพื่อกระตุ้นผู้ประกอบการ สตาร์ทอัพ และกลุ่มธุรกิจ รวมทั้งนักวิจัยในสาขาวัสดุศาสตร์ วิศวกรรม การเกษตร และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง ให้สำรวจผลิตภัณฑ์และวิธีปฏิบัติที่ยั่งยืนและมีประสิทธิภาพกว่าเดิม โดยมุ่งหวังว่าในที่สุดแล้วสังคมจะลดการใช้พลาสติกที่ไม่จำเป็นโดยเฉพาะพลาสติกที่มาจากแหล่งฟอสซิล ซึ่งจะช่วยลดปริมาณขยะพลาสติกและไมโครพลาสติกในทะเล

ที่มา : United Nations Environment Programme. Exploring the potential for adopting alternative materials to reduce marine plastic litter.  https://www.unenvironment.org/resources/report/exploring-potential-adopting-alternative-materials-reduce-marine-plastic-litter

ชนิดวัสดุ Recycling : Plastic Polymer Composite ; พลาสติก พอลเมอร์ คอมพอสิต

ประเภทเอกสาร : เอกสารรายงาน ; Report