ชื่อเรื่อง : มาตรฐานสำหรับการผลิตเพื่อให้ได้รูปร่างของไวต์แวร์ที่ต้องการ. พอร์ซเลนและเอิร์ทเทินแวร์.
ผู้แต่ง : Lee, Koo Ho; Park, Jong Ok; Choi, Sung Kun; Lee, Chul Hyo; Park, Hyun Ok
แหล่งข้อมูล : Yongu Pogo-Kungnip Kongop sihomwon 1983, 33, 127-49 (Korean)
บทคัดย่อ (อังกฤษ) : Std. batch compns. and correct firing temps. for porcelain and earthenware were studied. Compn. ranges for porcelain and earthenware having absorptivity <0.5 and 4-9% resp., are given. Firing temps. of 1230º and 1160º were detd. for porcelain and earthenware bodies , resp., resulting in absorptivitv 0.04 and 4.90%, modulus of rupture 872 and 385 kg/cm2, and thermal expansion coeff. 6.8 and 9.1 x 10-6 /degree, resp.
บทคัดย่อ (ไทย) : มาตรฐานของส่วนประกอบที่ใช้ในแต่ละครั้ง (batch compounds) และอุณหภูมิในการเผาที่ถูกต้องเหมาะสมสำหรับผลิตพอร์ซเลนและเอิร์ทเทินแวร์ได้ถูกนำมาศึกษา พบว่าส่วนประกอบของพอร์ซเลนและเอิร์ทเทินแวร์จะมีความสามารถในการดูดซึม (absorptivity) น้อยกว่า 0.5 และ 4-9% ตามลำดับ อุณหภูมิในการเผา (Firing temperature) ที่ 1230 และ 1160 องศาเซลเซียสถูกนำมาใช้กับพอร์ซเลนและเอิร์ทเทินแวร์ ตามลำดับ ผลที่ได้คือพอร์ซเลนและเอิร์ทเทินแวร์มีค่าความสามารถในการดูดซึม 0.04 และ 4.90 % ค่าโมดูลัสการแตกร้าว (modulus of rupture) 872 และ 385 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร และค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัวเนื่องจากความร้อน (thermal expansion coefficient) 6.8 และ 9.1 x 10-6/องศา ตามลำดับ
ชนิดวัสดุเหลือใช้ : ceramic
ประเภทเอกสาร : journal
หมายเลขอ้างอิง : 103:165042y