ชื่อเรื่อง : การเปรียบเทียบอุปกรณ์ตรวจวัดทางเคมี (chemical sensors) ประเภทเซรามิก ฟิล์มชนิดหนาและฟิล์มชนิดบางที่ใช้ทินไดออกไซด์ (tin dioxide)

ผู้แต่ง : Schierbaum, K. D.; Weimar, U.; Goepel, W.

แหล่งข้อมูล : Sens. Actuators, B 1992, B7(1-3), 709-16 (Eng)

บทคัดย่อ (อังกฤษ) : A review and discussion with 44 refs. SnO2 is one of the most important inorg. Chem.. sensor materials. By far the most successful SnO2 device for practical applications are based upon empirically optimized ceramic and thick-film structures. Nevertheless, our atomistic understanding of sensing mechanisms is still poor, although it is a prerequisite for the ongoing systematic development of thin-film structures using modern thin-film technol. Based upon recent exptl. Results, current trends are summarized in the development of ceramic, thick-film and thin-film SnO2.

บทคัดย่อ (ไทย) : บทปริทัศน์นี้ประกอบด้วยเอกสารอ้างอิง 44 รายการ โดยกล่าวถึงทินไดออกไซด์ (SnO2) ซึ่งเป็นวัตถุดิบที่สำคัญที่สุดในอุปกรณ์ตรวจวัดด้านอนินทรีย์เคมี อุปกรณ์ดังกล่าวที่ใช้ทินไดออกไซด์มีการนำไปประยุกต์ใช้อย่างได้ผลมากมายขึ้นอยู่กับประสบการณ์และการสังเกตในการปรับโครงสร้างของเซรามิกและฟิล์มชนิดหนาให้เหมาะสม อย่างไรก็ตาม ความเข้าใจเกี่ยวกับอะตอมและกลไกการตรวจวัดยังมีน้อย ถึงแม้ว่าควรจะมีความรู้ความเข้าใจเหล่านี้ก่อนที่จะพัฒนาโครงสร้างของฟิล์มชนิดบาง โดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในเรื่องฟิล์มชนิดบางที่อ้างอิงจากผลการทดลองในปัจจุบันก็ตาม นอกจากนี้ได้สรุปแนวโน้มปัจจุบันในการพัฒนาทินไดออกไซด์ที่เป็นเซรามิก ฟิล์มชนิดหนา และฟิล์มชนิดบาง

ชนิดวัสดุเหลือใช้ : ceramic

ประเภทเอกสาร : journal

หมายเลขอ้างอิง : 117:116740e