ผู้แต่ง : Funk, J. E.; Dinger, D.R.

แหล่งข้อมูล : Sci.  Whitewares[Proc. Sci. White wares Conf.], 1995 (Pub.1996), 21-31 (Eng).

บทคัดย่อ (อังกฤษ) : A review with 18 refs.

บทคัดย่อ (ไทย) : บทปริทัศน์ซึ่งมีเอกสารอ้างอิง 18 รายการ

ชนิดวัสดุเหลือใช้ : ceramic

ประเภทเอกสาร : other

หมายเลขอ้างอิง : 125:121201z