ชื่อเรื่อง : เวลา อุณหภูมิ และบรรยากาศที่มีผลต่อการเผา

ผู้แต่ง : Schorr, J. R.; Fronk, D. A.

แหล่งข้อมูล : Sci. Whitewares[Proc.Sci. White wares Conf.], 1995 (Pub.1996), 235-247 (Eng).

บทคัดย่อ (อังกฤษ) : A review and discussion, with 9 refs., of the three principle factors affecting maturation of whitewares, i.e. time , temp and atm. The influence of each depends on body compn. and whether the body is being fired to full densification.

บทคัดย่อ (ไทย) : เป็นการรวบรวมและวิจารณ์โดยใช้เอกสารอ้างอิง 9 ฉบับ ซึ่งหลักการนี้มีปัจจัยที่เกี่ยวข้อง 3 ปัจจัยที่มีผลต่อการสุกถึงขีด (maturation) ของไวต์แวร์ คือ เวลา อุณหภูมิ และบรรยากาศ ผลของแต่ละปัจจัยขึ้นอยู่กับองค์ประกอบของรูปร่างและรูปร่างที่มีการเผาให้มีความหนาแน่นอย่างเต็มที่ (full densification)

ชนิดวัสดุเหลือใช้ : ceramic

ประเภทเอกสาร : other

หมายเลขอ้างอิง : 125:121205d