ชื่อเรื่อง : ความทนทานต่อการแตกหักของโบนไชนาและพอร์ซเลนอุณหภูมิสูง

ผู้แต่ง : Batista, S. A. F.; Messer, P. F.; Hand, R. J.

แหล่งข้อมูล : British Ceramic Transaction 2001, 100(6), 256-259 (Eng).

บทคัดย่อ (อังกฤษ) : The fracture toughness of unglazed, com. Samples of bone china and hard porcelain produced by powder pressing spray dried granulated bodies has been detd. Using the Vickers indentation method. Young’s modulus, hardness, and brittleness have also been measured. Although the bone china, with 10% porosity, was considerably more porous than the hard porcelain, with about 5%, its fracture toughness was substantially higher. In addn. the brittleness of hard porcelain was higher than that of bone china. It is proposed that these results, which are reflected in the chipping resistance of these whitewares, arise from differences in crystallinity, since there is approx. twice the fraction of cryst. material in bone china as in hard porcelain. The higher porosity of bone china compared to hard porcelain is reflected in the lower Young’s modulus of the former.

บทคัดย่อ (ไทย) : ความทนทานต่อการแตกหัก (fracture toughness) ของโบนไชนาและพอร์ซเลนอุณหภูมิสูงที่มีคุณสมบัติโปร่งแสง ผลิตจากผงเซรามิกที่ผ่านการสเปรย์แห้งโดยใช้ความดัน (pressing spray dried) จนมีลักษณะเป็นเม็ด (granulated bodies) ถูกนำมาพิจารณาโดยใช้วิธี Vickers indentation มีค่าที่ต้องวัด ได้แก่ มอดูลัสของยัง (Young’s modulus), ความแข็ง (hardness) และความเปราะ (brittleness) แม้ว่าโบนไชนาจะมีความพรุนตัว (porosity) มากกว่าพอร์ซเลนอุณหภูมิสูง (ความพรุนตัว 10% และ 5% ตามลำดับ) แต่ก็มีความทนทานต่อการแตกหักสูงกว่าด้วยเช่นกัน ส่วนความเปราะ พอร์ซเลนอุณหภูมิสูงจะมีมากกว่าโบนไชนา ผลลัทธ์เช่นนี้ส่งผลต่อความทนทานต่อการแตกหัก (chipping resistance) ของไวต์แวร์จากสภาพความเป็นผลึก (crystallinity) ที่เพิ่มขึ้นแตกต่างกันนั่นเอง โดยสัดส่วนสภาพความเป็นผลึกของโบนไชนาจะเป็นสองเท่าของพอร์ซเลนอุณหภูมิสูง ความพรุนตัวของโบนไชนาที่มีมากกว่าพอร์ซเลนอุณหภูมิสูงสะท้อนได้จากค่ามอดูลัสของยังที่ต่ำกว่า

ชนิดวัสดุเหลือใช้ : ceramic

ประเภทเอกสาร : journal

หมายเลขอ้างอิง : 136:220577k