ชื่อเรื่อง : สีทาสำหรับพอร์ซเลน เซรามิก และชิ้นของดินเหนียวด้วยอินาเมลระดับต่ำ

ผู้แต่ง : Frota, Sidney Alves.

แหล่งข้อมูล : Braz. Pedido PI BR 99 05,271, 6 pp

บทคัดย่อ (อังกฤษ) : The water-sol. Paints retain color firmness throughout the firing process after painting porcelain, ceramic, or clay pieces and are obtained by mixing 600 mL, water, 300 g pigment or high-temp. enamel, 350 g dextrin, 30 g CM-cellulose, 10 mL formaldehyde, 40 g CaCO3, 130 g quartz, and 130 g feldspar.

บทคัดย่อ (ไทย) : สีทาที่มีองค์ประกอบของน้ำจะให้สีที่คงทน (color firmness) ตลอดในระหว่างกระบวนการเผา หลังจากที่ทาสีลงบนพอร์ซเลน เซรามิก และชิ้นของดินเหนียวแล้ว สีที่ใช้ทามีการผสมด้วยน้ำ 600 มิลลิลิตร เม็ดสี (pigment) 300 กรัม หรือการเคลือบอินาเมล (enamel) ที่ใช้อุณหภูมิสูง เด็กซ์ตริน (dextrin) 350 กรัม CM-เซลลูโลส 30 กรัม ฟอร์มัลดิไฮด์ (formaldehyde) 10 มิลลิลิตร แคลเซียมคาร์บอเนต (CaCO3) 40 กรัม ควอตซ์ (quartz) 130 กรัม และแร่เฟลด์สปาร์ 130 กรัม

ชนิดวัสดุเหลือใช้ : ceramic

ประเภทเอกสาร : patent

หมายเลขอ้างอิง : 136:311307p