ชื่อเรื่อง : การวินิจฉัยอุทกธรณีเคมีของวัสดุเหลือทิ้งเซรามิกจากโรงงานที่มีต่อเมือง Fazenda Itaqui basin ประเทศบราซิล

ผู้แต่ง : Silva, Andre Luiz Bonacin; Hypolito, Raphael.

แหล่งข้อมูล : IAHS Publication 2001, 269(Impact of Human Activity on Groundwater Dynamics), 361-366 (Eng).

บทคัดย่อ (อังกฤษ) : Pollution from ceramic industries was studied in an area near Santa Gertrudes, Brazil. Current investigations showed Pb is the main pollution in groundwater, soil, and river and lake sediments. B is also present in high concns., even in surface water, relative to background concns. and stds., although it is not a typical pollutant. Other metals are occasionally found in high concns. Expts. and field investigation were performed to study the behavior of Pb. Results showed Pb tends to be fixed by soil and sediment, whereas B tends to be present in all environmental matrixes; therefore, B may pose the highest risk for the environment and human health.

บทคัดย่อ (ไทย) : ภาวะมลพิษจากโรงงานเซรามิกถูกนำมาศึกษาโดยใช้พื้นที่ใกล้เมือง Santa Gertrudes, ประเทศบราซิล จากการวินิจฉัยล่าสุดชี้ให้เห็นว่า สารตะกั่ว (Pb) เป็นมลพิษหลักของการทำให้น้ำใต้ดิน, ดิน และแม่น้ำเสีย รวมถึงทำให้เกิดตะกอนสีแดง (lake sediments)และยังพบว่ามีสารโบรอน (B) ในระดับความเข้มข้นสูงบนผิวน้ำ (surface water) ซึ่งสัมพันธ์กับมาตรฐานความเข้มข้นที่กำหนด (โบรอนไม่ใช่สารมลพิษหลัก) และยังพบโลหะตัวอื่นๆ ในระดับความเข้มข้นที่สูงด้วย จากการทดลองภาคสนามเพื่อศึกษาพฤติกรรมของสารตะกั่วพบว่ามีแนวโน้มที่สารตะกั่วจะถูกตรึงไว้กับดินและตะกอน ขณะที่สารโบรอนสามารถพบได้ในสิ่งแวดล้อมทุกพื้นที่ที่ฝังโลหะไว้ ดังนั้นสารโบรอนจึงมีความเสี่ยงต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของมนุษย์สูงที่สุด

ชนิดวัสดุเหลือใช้ : ceramic

ประเภทเอกสาร : journal

หมายเลขอ้างอิง : 136:155672w