ชื่อเรื่อง : การผลิตเซรามิกจากวัสดุเหลือทิ้งประเภทแก้ว

ผู้แต่ง : Michael Joseph Haun

แหล่งข้อมูล : US 6,340,650

บทคัดย่อ (อังกฤษ) : The invention provides a method to transform large quantities of waste glass into useful ceramic products by a low-cost manufacturing process. The major steps of the method consist of dry preparation of glass powder, granulation with a non-aqueous organic binder system, dry pressing with adequate green strength, and firing at low temperatures. Water and clay are not required in the processing, which eliminates problems that were encountered in the past. Only one firing step is needed with a low peak firing temperature of about 750.degree. C. The method conserves energy and natural resources compared to clay-based traditional ceramic manufacturing. High-quality impervious ceramic products with only a small amount of porosity can be produced by the invention.

บทคัดย่อ (ไทย) : วิธีการเปลี่ยนรูปวัสดุเหลือทิ้งประเภทแก้วซึ่งมีจำนวนมากให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์เซรามิกด้วยกระบวนการต้นทุนต่ำ มีขั้นตอนหลักประกอบด้วย การทำผงแก้วให้แห้ง ทำให้เป็นเม็ด การกดอัดแห้ง และการเผาที่อุณหภูมิต่ำ ทั้งนี้กระบวนการดังกล่าวไม่ได้ใช้น้ำและดินเหนียวซึ่งช่วยลดปัญหาที่เคยประสบมาในอดีต โดยเฉพาะขั้นตอนการเผาที่ใช้อุณหภูมิต่ำประมาณ 750 องศาเซลเซียส จะช่วยประหยัดพลังงานและทรัพยากร เมื่อเปรียบเทียบการผลิตเซรามิกดั้งเดิมที่ใช้ดินเหนียวเป็นหลัก ผลิตภัณฑ์เซรามิกที่ได้จะมีคุณภาพสูง แสงและน้ำไม่สามารถผ่านได้ มีความพรุนเพียงเล็กน้อย

ชนิดวัสดุเหลือใช้ : Glass

ประเภทเอกสาร : patent

ไฟล์เอกสารฉบับเต็ม : US6340650B1.pdf