ชื่อเรื่อง : การผลิตแก้ว-เซรามิกจากเถ้าลอยจากเตาเผาขยะ

ผู้แต่ง : Cheng, T.W. … [et al.]

แหล่งข้อมูล : Ceramics International 28 (7) 2002 : 779-783

บทคัดย่อ (อังกฤษ) : Vitrification is one of the technological options for treating toxic waste. This paper reports the results of the feasibility study of utilizing fly ash from municipal waste incinerators by powder sintering technology. This process was used to transform vitrified incinerated fly ash into a CaO-Al2O3-SiO2 system of glass ceramic products. The major phase exhibited is gehlenite (Ca2Al2SiO7), which belongs to the melilite group. The glass-ceramics exhibited attractive physical and mechanical properties. The products can be fabricated at 900°C/2h for construction purposes and have large application potential.

บทคัดย่อ (ไทย) : การทำสภาพใสคล้ายแก้ว (vitrification) คือเทคโนโลยีทางเลือกสำหรับการกำจัดขยะเป็นพิษ รายงานนี้เสนอผลของการศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้ประโยขน์จากเถ้าลอยจากเตาเผาขยะโดยศึกษากระบวนการให้ความร้อน (heat treatment) ในกระบวนการเผาผง (powder sintering process) กระบวนการนี้ถูกใช้เพื่อเปลี่ยนเถ้าลอยเป็นผลิตภัณฑ์แก้ว-เซรามิกระบบ CaO-Al2O3-SiO2 สมบัติของวัสดุแก้ว-เซรามิกที่ได้ถูกนำไปตรวจสอบความเป็นพิษโดยวิธี Toxicity Characteristic Leaching Procedure (TCLP) ลักษณะโครงสร้างผลึกโดยใช้ X-ray diffractometry (XRD) และโครงสร้างจุลภาคโดยใช้ scanning electron microscope (SEM) และทดสอบสมบัติทางกล เช่น ความต้านทานการกด ความต้านทางการโค้งดัด และสมบัติทางกายภาพ เช่น ความพรุนตัว การขยายตัวเนื่องจากความร้อน และความทนทานต่อสารเคมี ผลที่ได้พบว่าแก้ว-เซรามิกที่มีสมบัติที่ดี ยกเว้นมันมีการสูญเสียน้ำหนักเนื่องจากกรดไฮโดรคลอริกมาก เฟสหลักที่พบคือเกห์เลไนท์ (gehlenite) (Ca2Al2SiO7) ซึ่งอยู่ในกลุ่มเมลลีไลท์ (melilite) ผลิตภัณฑ์แก้ว-เซรามิกมีศักยภาพในการนำไปใช้ในงานโครงสร้างได้ดี และมันผลิตโดยใช้อุณหภูมิ 900 องศาเซลเซียส 2 ชั่วโมง

ชนิดวัสดุเหลือใช้ : Glass

ประเภทเอกสาร : Journal

หมายเหตุ : ขอสำเนาเอกสารฉบับเต็มได้ที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. โทร. 0-2201-7252