ชื่อเรื่อง : การผลิตและคุณลักษณะของแก้วเซรามิกโฟมที่ผลิตจากเถ้าถ่านหินและเศษแก้ว

ผู้แต่ง : Wu, J.P. …[et al.]

แหล่งข้อมูล : Advanced in Applied Ceramics 105 (1) 2006 : 32 -39

บทคัดย่อ (อังกฤษ) : Lightweight glass ceramic foams have been produced from a mixture of silicate wastes, namely 20 wt-% coal pond ash and 80 wt-% bottle glass cullet. A Powder sintering route with the incorporation of 2 wt-%SiC as foaming agent was used. The pore morphology achieved under different sintering conditions was investigated in detail using X-ray microtomography. The apparent density of the foams ranged from 0.2-0.4 g cm-3, and the porosity ranged from 70 to 90%. Other variables, such as pore wall thickness, pore size and roundness, all behaved consistently with sintering temperatures. The optimum sintering temperature was found to be in the range 1000-1050°C, at which porosity was about 75% and was the most uniform. Foams produced under this condition exhibit satisfactory compressive strength of about 1.5 MPa and show relatively high thermal shock resistance, with compressive strength gradually decreasing as quenching temperature increases

บทคัดย่อ (ไทย) : งานวิจัยนี้ศึกษาการผลิตแก้วเซรามิกวอลลาสโทไนท์ (wallastonite) พรุนตัวสูงน้ำหนักเบาโดยวีธีการเผาผง (sintering powder) ซึ่งใช้ส่วนผสมของเถ้าถ่านหิน 20 เปอร์เซ็นต์และเศษแก้ว 80 เปอร์เซ็นต์ โดยมีผงซิลิกอนคาร์ไบด์ละเอียด (5-25 ไมครอน) ปริมาณ 2 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนักเป็นสารทำให้เกิดฟอง โครงสร้างรูพรุนภายใต้การเผาที่สภาวะต่างๆ ถูกวิเคราะห์โดยใช้เอ็กซเรย์ไมโครโทมอกราฟฟี (X-ray microtomography) ความหนาแน่นปรากฏของตัวอย่างอยู่ระหว่าง 0.2 ถึง 0.4 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร และความพรุนตัวอยู่ระหว่าง 70-90 เปอร์เซ็นต์ ตัวแปรอื่นๆ เช่น ความหนาของผนังรูพรุน ขนาดและความกลมของรูพรุน ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิที่ใช้เผา อุณหภูมิที่เหมาะสมที่สุดอยู่ระหว่าง 1,000-1,050 องศาเซลเซียส ซึ่งความพรุนตัวมีค่าประมาณ 75 เปอร์เซ็นต์ และเนื้อวัสดุมีความสม่ำเสมอ การผลิตวัสดุพรุนภายใต้สภาวะนี้ได้ค่าความต้านทานแรงกดประมาณ 1.5 เมกกะปาสคาล และมีสมบัติทนทานต่อ Thermal shock

ชนิดวัสดุเหลือใช้ : Glass

ประเภทเอกสาร : Journal

หมายเหตุ : ขอสำเนาเอกสารฉบับเต็มได้ที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. โทร. 0-2201-7252