ชื่อเรื่อง : แก้ว-เซรามิกที่เตรียมจากหลอดแก้วฟลูออเลสเซนต์เหลือทิ้ง

ผู้แต่ง : Yun, Yeon-Hum … [et al.]

แหล่งข้อมูล : Ceramics International  28 (5)  2002 ; 503-505

บทคัดย่อ (อังกฤษ) : To prepare glass-ceramica reinforced by ß-wollastonite, fluorescent glass and calcium carbonate were used as starting materials. ß-wollastonite, gehlenite and sodium calcium silicate were observed by X-ray diffraction analysis, and surface morphology and chemical composition were evaluated by field emission-scanning electron microscopy and energy dispersive X-ray spectrometer

บทคัดย่อ (ไทย) : งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาการนำหลอดแก้วฟลูออเลสเซนต์เหลือทิ้งมาผลิตแก้ว-เซรามิกเพื่อวัตถุประสงค์ในการรักษาสิ่งแวดล้อม หลอดแก้วฟลูออเลสเซนต์และแคลเซียมคาร์บอเนตถูกใช้เป็นวัสดุตั้งต้นในการเตรียมวัสดุแก้ว-เซรามิกที่เสริมแรงโดยเบต้า-วอลลาสโตไนต์ (β-wollastonite) องค์ประกอบเบต้า-วอลลาสโตไนต์ เกห์เลไนต์ (gehlenite) และโซเดียมแคลเซียมซิลิเกท (sodium calcium silicate, SCS) วิเคระห์โดยใช้วิธี X-ray diffraction และลักษณะของผิวและองค์ประกอบทางเคมี วิเคราะห์โดยใช้ Field emission-scanning electron microscopy และ Energy dispersive X-ray spectrometer ผลที่ได้คือเมื่อเพิ่มความร้อนในการทำ heat treatment รุปร่างทรงกลมของผลึกที่ประกอบด้วย เกห์เลไนต์ และ SCS ในเมตริกซ์มีขนาดเล็กลง และเบต้า-วอลลาสโตไนต์ชนิดวิสเคอร์ (whisker-type) ในเมตริกซ์แก้ว SiO2 เพิ่มขึ้นอย่างมาก

ชนิดวัสดุเหลือใช้ : Glass

ประเภทเอกสาร : Journal

หมายเหตุ : ขอสำเนาเอกสารฉบับเต็มได้ที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. โทร. 0-2201-7252