ชื่อเรื่อง : กระดาษแข็งจากเส้นใยรีไซเคิล 

ผู้แต่ง : Zheming Xia, Jim Fogg, Mark Velicer, Matthew Meister

แหล่งข้อมูล : Pat. No. US 2013/0,186,583

บทคัดย่อ (อังกฤษ) : A method of making a paper-based product includes substantially continuously treating a papermaking furnish including from greater than 0% to 100% recycled fibers with a biocide, and forming the furnish into the paper-based product. The furnish has a microorganism level of greater than 5,000 colony forming units per gram, and substantially continuously treating the furnish with the biocide reduces the microorganism level so that the paper-based product has a microorganism level of less than 5,000 colony forming units per gram.

บทคัดย่อ (ไทย) :   วิธีการผลิตกระดาษแข็งจากเส้นใยรีไซเคิลที่ได้มาจากเศษกระดาษ กล่อง ลัง กระดาษเอกสารที่เหลือใช้  โดยมีสัดส่วนของเส้นใยรีไซเคิล 0-100%  ซึ่งในเส้นใยรีไซเคิลนี้อาจมีปริมาณเชื้อจุลินทรีย์มากกว่า 5,000 CFU/กรัม  จึงต้องนำเส้นใยรีไซเคิลมาผ่านกระบวนการฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยสารเคมีก่อน เพื่อให้ปริมาณของเชื้อจุลินทรีย์ลดลงเหลือน้อยกว่า  5,000 CFU/กรัม  ทำให้สามารถนำกระดาษแข็งที่ผลิตได้นี้ไปใช้ประโยชน์ต่อไปได้  เช่น การนำไปผลิตเป็นกล่องกระดาษบรรจุภัณฑ์อาหาร เป็นต้น

ชนิดวัสดุเหลือใช้ : Paper

ประเภทเอกสาร : Patent

ชื่อไฟล์เอกสารฉบับเต็ม :  US20130186583.pdf