ชื่อเรื่อง : การนำกระจกหน้าจอโทรทัศน์และจอคอมพิวเตอร์มาแปรใช้ใหม่เป็นวัตถุดิบสำหรับกระเบื้องเซรามิก

ผู้แต่ง : Fernanda Andreola, Luisa Barbieri, Federica Bondioli, Isabella Lancellotti and Paola Miselli

แหล่งข้อมูล : International Journal of Applied Ceramic Technology 7 (6) 2010 : 909-917

บทคัดย่อ (อังกฤษ) : The Computer display and television wastes have Cathode Ray Tube (CRT) 65%  by weight, which are glass 85%. These panel glass are homogeneous barium-strontium glass that can be recycled as raw materials in ceramic field. This study aims to evaluate the possibility of recycling panel glass to replace both feldspatic and the inert components of traditional porcelain stoneware tile body. The experiment use various content of panel glass from 5-20 wt% and test that tiles according to standards.

บทคัดย่อ (ไทย) : ขยะที่เป็นพวกจอคอมพิวเตอร์และโทรทัศน์มีส่วนประกอบของหลอดภาพ (ซีอาร์ที) (Cathode Ray Tube; CRT) ถึง 65% ของน้ำหนักทั้งหมด และในหลอดภาพ (ซีอาร์ที) นั้นมีส่วนประกอบที่เป็นวัสดุแก้วอยู่ถึง 85% โดยจะอยู่ในลักษณะแผ่นกระจกซึ่งเป็นแก้วชนิดแบเรียม-สทรอนเทียม (homogeneous barium-strontium glass) แก้วชนิดนี้สามารถนำไปแปรใช้ใหม่เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมเซรามิกได้ งานวิจัยนี้ประเมินความเป็นไปได้ในการนำกระจกแผ่นดังกล่าวมาแปรใช้ใหม่เป็นวัตถุดิบทดแทนสารประกอบเฉื่อยและเฟลด์สปาในเนื้อกระเบื้องพอร์ซเลนสโตนแวร์ โดยใช้อัตราส่วนปริมาณกระจกแผ่นตั้งแต่ 5-20% ของน้ำหนัก และทดสอบแผ่นกระเบื้องที่ได้ตามมาตรฐาน

ชนิดวัสดุเหลือใช้ : Glass

ประเภทเอกสาร : journal

หมายเลขอ้างอิง : IF

คำสำคัญ : glass waste recycling; Porcelain stoneware tile body; CRT glass recycling