ชื่อเรื่อง : ตัวกรองก๊าซร้อน

ผู้แต่ง : Fetzer, W.

แหล่งข้อมูล : US 4,342,574, 7 pp.

บทคัดย่อ (อังกฤษ) : Hot gas filter for separating solid particles carried along in high temperature or waste gases having a filter casing made of heat-resistant brickwork, in which there is provided at least one oblong filter cell one end of which ends in a hot gas supply duct whereas the other end is tightly closed by a removable cover. The walls of the filter cell are at least partly made of perforated bricks, through which the hot gas entering the filter cell may overflow to a treated gas discharge duct. The filter cell is lined over the whole length thereof with a replaceable filter hose of heat resistant fabric or tissue, preferably non-woven ceramic fiber fabric or a fabric of ytrium-oxide stabilized zircon-oxide fibers.

บทคัดย่อ (ไทย) : ตัวกรองก๊าซร้อนสำหรับแยกอนุภาคของแข็งตลอดระยะทางที่เกิดอุณหภูมิสูง หรือก๊าซเสียซึ่งมีตัวกรองที่มีกรอบผลิตด้วยอิฐทนความร้อน ตัวกรองทรงกลมซึ่งมีด้านหนึ่งติดกับท่อก๊าซร้อนขณะที่อีกด้านหนึ่งติดกับฝาปิดซึ่งถอดได้ ผนังของตัวกรองบางส่วนผลิตด้วยอิฐเจาะรู ตลอดทางเข้าของก๊าซร้อนมายังส่วนตัวกรองอาจมีการทำให้เต็มหรือล้นเพื่อให้ก๊าซเคลื่อนมายังท่อปล่อยก๊าซที่ผ่านการบำบัด ตัวกรองจะวางอยู่เหนือตลอดระยะความยาวทั้งหมดซึ่งสามารถถอดเปลี่ยนท่อก๊าซที่ประกอบด้วยผ้าหรือเยื่อทนความร้อน โดยเฉพาะการใช้เส้นใยที่ผลิตจากเซรามิก( non-woven ceramic fiber fabric) หรือ สิ่งทอที่ผลิตด้วย ytrium-oxide ที่ผสมเส้นใย zircon-oxide

ชนิดวัสดุเหลือใช้ : Ceramic

ประเภทเอกสาร : patent

ไฟล์เอกสารฉบับเต็ม : US4342574A1.pdf