คำตอบ

ควรต้องสังเกตว่าอาหารเน่าเสียจากสาเหตุอะไร แล้วป้องกันตามเหตุนั้น เช่น อาหารกึ่งแห้งพวกขนมเปี๊ยะ มักเสียจากเชื้อรา ซึ่งตามธรรมชาติต้องใช้อากาศเพื่อการเจริญ ก็ใส้ซองสารดูดออกซิเจนลงในถุงที่จำหน่าย ทำให้ถุงไม่มีออกซิเจนเพียงพอ เชื้อราก็ไม่เจริญ เป็นต้น

รายชื่อเอกสารที่เกี่ยวข้อง

วิสิฐ จะวะสิต. สารกันบูด เรื่องจริงบางอย่างที่คุณอาจยังไม่รู้. ฉลาดซื้อ. ปีที่ 24, ฉบับที่ 203, (มกราคม), 2561, หน้า 13.