คำตอบ

ไอโอดีน-131 มีฮาร์ฟไลฟ์ 8 วัน แต่สามารถดูดซับเข้าไปในอาหาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งนม และผลิตภัณฑ์จากนม มันจะเข้าไปสะสมอยู่ที่ต่อมธัยรอยด์  สกัดกั้นการเจริญเติบโตและเมตาบอลิซึมหรือระบบการเผาผลาญอาหารและก่อให้เกิดมะเร็ง เด็กจะอ่อนไหวกับสารไอโอดีน -131 เป็นพิเศษและจะได้รับอันตรายเพราะอยู่ในช่วงที่กำลังเจริญเติบโต และต่อมธัยรอยด์กำลังขยายตัว
ซีเซียม-137 มีองค์ประกอบทางเคมีคล้ายโปแตสเซียมเมื่อถูกร่างกาย คนเข้าใจว่าเป็นโปแตสเซียมและดูดซับเข้าไปสะสมในร่างกาย ปริมาณมากสุดจะอยู่ที่กล้ามเนื้อ ส่วนน้อยอยู่ในกระดูก ซีเซียมส่งผลให้กลไกการทำงานของเซลล์ผิดปกติในโครโมโซมที่อาจผันแปรเป็นโรคร้ายที่หลากหลาย หากรับซีเซียมเข้าสู่ร่างกายในปริมาณมาก แม้เพียงระยะสั้นก็อาจเกิดอาการลวกไหม้อย่างรุนแรง กระทั่งเสียชีวิตเฉียบพลัน 
สตรอนเซียม-90 เมื่อเข้าสู่ร่างกาย ร่างกายจะดูดซับไปใช้ในแบบเดียวกับแคลเซียม โดยจะสะสมมากเป็นพิเศษในไขกระดูก ก่อให้เกิดโรคกระดูกหรือเกิดมะเร็งไขกระดูกได้

รายชื่อเอกสารที่เกี่ยวข้อง

จุฬาพิช มณีวงค์. วารสารวิทยาศาสตร์.  ปีที่ 65, ฉบับที่ 2, (มีนาคม-เมษายน), 2554, หน้า 24-25.