คำตอบ

คณะผู้วิจัยได้ดำเนินการศึกษาวิจัยสารสกัดจากสมุนไพรที่มีฤทธิ์ยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ และมีศักยภาพในการพัฒนาเป็นสารกันบูดที่สามารถใช้ในผลิตภัณฑ์ยาและเครื่องสำอางได้ โดยเลือกสมุนไพร 2 ชนิด ได้แก่ ผลพิลังกาสาและเปลือกมังคุด ผลการศึกษาพบว่า สารสกัดจากผลพิลังกาสา และสารสกัดจากเปลือกผลมังคุดสามารถยับยั้งการเพิ่มจำนวนของแบคทีเรีย Staphylococcus aureus ATCC 6538 แต่ไม่สามารถยับยั้งการเพิ่มจำนวนของแบคทีเรีย Pseudomonas aeruginosa ATCC 9027 และ Escherichia coli ATCC 8793 รวมถึงเชื้อรา Candida albican ATCC 10231 และ Aspergillus brasiliensis ATCC 16404 จากผลการศึกษานี้ สารสกัดจากผลพิลังกาสาและสารสกัดจากเปลือกมังคุดในรูปแบบสารเดี่ยวมีฤทธิ์ยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียได้เพียงชนิดเดียว ไม่ออกฤทธิ์กว้าง จึงยังมีประสิทธิภาพไม่เพียงพอที่จะใช้เป็นสารกันบูดในผลิตภัณฑ์ยา และเครื่องสำอาง

รายชื่อเอกสารที่เกี่ยวข้อง

ศรัณยา ธาราแสวง และคนอื่น ๆ. “การศึกษาสารสกัดจากสมุนไพรผลพิลังกาสาและเปลือกมังคุดเพื่อใช้เป็นสารกันบูดในผลิตภัณฑ์ยาและเครื่องสำอาง”.  วารสารอาหารและยา.  ปีที่ 20, ฉบับที่ 2, (พฤษภาคม-สิงหาคม) 2556 หน้า 30.