คำตอบ

การสกัดน้ำมันจากเมล็ดพืชน้ำมันนิยมใช้วิธีการหลัก ๆ 2 วิธี ได้แก่
1.การสกัดเชิงกล (mechanical extraction) คือการใช้แรงเชิงกลบีบอัดเมล็ดพืชน้ำมัน โดยวิธีการบีบอัดน้ำมันมี 2 แบบ คือ การบีบอัดแบบเย็น (cold pressing) และการบีบอัดแบบร้อน (hot pressing) ซึ่งวิธีการบีบอัดแบบเย็นเป็นการใช้แรงกดเมล็ดพืชน้ำมันทำให้เมล็ดแตกแล้วบีบน้ำมันออกมา น้ำมันที่ได้จากวิธีการบีบอัดแบบเย็นนี้สามารถนำน้ำมันมาใช้ได้เลย แต่ข้อจำกัดของวิธีการนี้คือ จะได้น้ำมันในปริมาณน้อยและมีน้ำมันตกค้างในกากสูง ส่วนวิธีการบีบอัดแบบร้อนเป็นการใช้แรงเชิงกลบีบอัดเมล็ดพืชน้ำมันร่วมกับการใช้ความร้อน
2.การสกัดโดยใช้ตัวทำละลาย (solvent extraction) การสกัดด้วยวิธีนี้เหมาะสำหรับการผลิตน้ำมันพืชเพื่อใช้ในการบริโภค เพราะให้ปริมาณน้ำมันที่สูงกว่าวิธีการสกัดเชิงกล ตัวทำละลายที่นิยมใช้ในการสกัดได้แก่ ปิโตรเลียมอีเทอร์ อะซิโทน และเฮกเซน เมื่อสกัดเสร็จแล้ว ก็นำของเหลวที่สกัดได้ไประเหยเอาตัวทำละลายออก การสกัดด้วยวิธีนี้จึงมีน้ำมันติดที่กากเพียงเล็กน้อย คือประมาณร้อยละ 0.5

รายชื่อเอกสารที่เกี่ยวข้อง

ดารณี เจริญสุข.  “น้ำมันเมล็ดยางพารากับการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรม”.  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยียาง.  ปีที่ 5, ฉบับที่ 3, (กรกฎาคม-กันยายน) 2554, หน้า 25.