คำตอบ

Shrink wrap หรือ Shrink film คือ ฟิล์มหด เป็นฟิล์มพลาสติกประเภทหนึ่งที่ใช้ในการห่อรัดสินค้าทั้งที่เป็นชิ้นเดี่ยวๆและหลายชิ้นเพื่อรวมเป็นหน่วยเดียวกัน โดยมีลักษณะเฉพาะคือ จะหดรัดแน่นเมื่อได้รับความร้อน ฟิล์มพลาสติกที่นิยมใช้เป็นฟิล์มหด ได้แก่ LDPE, LLDPE, PP, PVC, PE ฟิล์มรีดร่วม (coextruded film) หรือฟิล์มพลาสติกประกบ (laminated film) เป็นต้น ซึ่งจะมีคุณสมบัติที่แตกต่างกัน ดังนั้นการจะเลือกใช้ฟิล์มหดต้องมีการพิจารณาคุณสมบัติของฟิล์ม ควบคู่ไปกับสินค้า กรรมวิธีการห่อหุ้ม และการให้ความร้อนด้วย เพื่อให้การใช้งานฟิล์มหดสมบูรณ์ที่สุด

รายชื่อเอกสารที่เกี่ยวข้อง

นรารัตน์ ฤทธิรงค์. ศัพท์นี้มีความหมาย. วารสารการบรรจุภัณฑ์. ปีที่ 15, ฉบับที่ 4, (กรกฎาคม-กันยายน) 2550, หน้า 34.