คำตอบ

ฟางข้าวเป็นผลพลอยได้หรือของเหลือทิ้งจากภาคอุตสาหกรรมการเกษตร  เราสามารถใช้ประโยชน์จากฟางข้าวได้อย่างมากมาย เช่น 
1. ใช้ฟางข้าวเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตเอทานอลที่ผลิตจากเซลลูโลส (cellulosic ethanol) เนื่องจากองค์ประกอบของฟางข้าวประกอบด้วย ลิกโนเซลลูโลส (lignocellulosic material) ซึ่งเป็นสารประกอบอินทรีย์ประเภทคาร์โบไฮเดรต ที่เป็นส่วนประกอบสำคัญของเซลล์พืชที่เกิดขึ้นจากหน่วยย่อยของน้ำตาลกลูโคสเชื่อมต่อกันเป็นสายยาวหรือพอลิเมอร์ของน้ำตาลกลูโคส ดังนั้นเอทานอลที่ผลิตจากเซลลูโลสจากฟางข้าวจึงมีคุณสมบัติ และลักษณะทางเคมีเช่นเดียวกับเอทานอลที่ผลิตจากวัตถุดิบประเภทน้ำตาลและแป้ง ปัจจุบันการผลิตลิกโนเซลลูโลสยังอยู่ในขั้นทดลอง 
2. การใช้ผลึกเซลลูโลสจากฟางข้าวเป็นวัตถุดิบในการผลิตวัสดุเชิงประกอบระดับนาโนเมตร (nanocomposites) โดยการนำเส้นใยเซลลูโลสที่สกัดจากฟางข้าวมาใช้เป็นตัวเติมเพื่อเสริมแรงพลาสติก เนื่องด้วยเซลลูโลสที่สกัดจากฟางข้าวเหล่านี้มีความหนาแน่นต่ำ สามารถลดการสึกกร่อนในเครื่องแปรรูปพลาสติกลงไปจากเดิมมาก อีกทั้งเส้นใยเซลลูโลสมีความปลอดภัยต่อสิ่งมีชีวิต สามารถย่อยสลายได้ทางชีวภาพและมีราคาถูก นอกจากนี้วัสดุเชิงประกอบ (composites) ที่ผสมตัวเติมเซลลูโลสยังทำการรีไซเคิลโดยการเผาได้ง่ายกว่าวัสดุเชิงประกอบที่ผสมด้วยตัวเติมอนินทรีย์

รายชื่อเอกสารที่เกี่ยวข้อง

ณัฐพันธุ์ ศุภกา. ข้าวไทย...ก้าวไกลด้วยนาโนเทคโนโลยี. Technology Promotion.  ปีที่ 37, ฉบับที่ 214, (ธันวาคม 2553-มกราคม 2554), หน้า 37.