คำตอบ

ตัวอย่างของผลิตภัณฑ์ที่ทำจากข้าวที่นำไปสู่การเพิ่มมูลค่า เช่น 
1.อาหารสำเร็จรูป ได้แก่ การผลิตข้าวกึ่งสำเร็จรูป การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลิบรรจุกระป๋อง โจ๊กกึ่งสำเร็จรูปจากข้าวกล้องงอก
2.อาหารขบเคี้ยว ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ข้าวพองอัดแท่ง การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมกรอบจากข้าวกล้อง
3.เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มธัญพืชสำเร็จรูป การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มน้ำข้าวกล้อง การใช้ประโยชน์จากแป้งเมล็ดข้าวงอกสำหรับทำข้าวยาคู การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชาเขียวจากต้นอ่อนข้าวหอม
4.การใช้แป้งข้าวทดแทนในผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ได้แก่ การใช้แป้งข้าวทดแทนไชมันในน้ำสลัด การใช้แป้งข้าวทดแทนแป้งสาลีในผลิตภัณฑ์คุกกี้ ขนมคุกกี้จากแป้ง ข้าวชนิดไม่เปียกและไม่แห้ง การใช้แป้งข้าวทดแทนแป้งสาลีในผลิตภัณฑ์พาสต้า
5.ผลิตภัณฑ์จากแป้งข้าว ได้แก่ แป้งข้าวเพื่อทำผลิตภัณฑ์เส้นและแผ่นแป้งข้าวเจ้าที่ใช้ทำผลิตภัณฑ์ขนมจีน พันธุ์ข้าวที่เหมาะสมสำหรับทำแป้งทอดกรอบ แป้งพรีเจลจากข้าวเหนียวและการใช้ประโยชน์
6.ผลิตภัณฑ์ขนมไทย ได้แก่ คุณภาพทางเคมีของเมล็ดข้าวที่เหมาะสมสำหรับทำขนมปลากริมกึ่งสำเร็จรูป คุณสมบัติของแป้งข้าวสำหรับทำขนมไทย
7.ประเภทเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ได้แก่ การใช้ข้าว Indica  สำหรับการผลิตเหล้าสาเก การผลิตไวน์ข้าวจากเชื้อบริสุทธิ์ Aspergllus oryzae และ Saccharomyces cervisiae สายพันธุ์ต่าง ๆ
8.ประเภทขนมต่าง ๆ ได้แก่ ขนมเค้กแป้งข้าวเจ้า ขนมดอกจอก ขนมเรไร คัสตาร์ด ชิฟฟอนเค้ก คุกกี้แป้งข้าวเจ้า ไอสกรีมน้ำนมข้าวกล้องงอก น้ำนมข้าวกล้องงอก บ๊ะจ่างข้าวกล้องงอก ขนมทองพับข้าวกล้องสังข์หยด ข้าวฮาง ข้าวเปียกทรงเครื่อง เครื่องดื่มข้าวกล้องงอกผสมธัญพืช

รายชื่อเอกสารที่เกี่ยวข้อง

สำนักคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช).  “การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ที่ทำจากข้าว”  จดหมายข่าว วช. ปีที่ 8, ฉบับที่ 46, (เมษายน-พฤษภาคม) 2556, หน้า 14