คำตอบ

โปรตีนกาวไหมหรือที่เรียกว่าเซริซิน ประกอบด้วยกรดอะมิโน serine, glycine และ aspartic acid เป็นองค์ประกอบหลัก ซึ่งกรดอะมิโนเหล่านี้มีคุณสมบัติในการดูดและอุ้มน้ำได้ดี  และจากการทดสอบพบว่า โปรตีนกาวไหมสามารถเข้ากับเซลล์ผิวหนังมนุษย์ได้  อีกทั้งยังสามารถกระตุ้นการสร้างเซลล์ผิวหนังและเพิ่มการสร้างคอลลาเจนของผิวหนังที่มีบาดแผลได้อีกด้วย  ด้วยคุณสมบัติเหล่านี้ทำให้มีการศึกษานำโปรตีนกาวไหมมาใช้กับบาดแผล และในเบื้องต้นพบว่า  ครีมโปรตีนกาวไหมเซริซินสามารถเร่งการหายของบาดแผลในหนูทดลอง และยังพบว่าบาดแผลที่ได้รับการรักษาด้วยโปรตีนกาวไหมเซริซินมีปริมาณคอลลาเจนสูงกว่าบาดแผนที่ได้รับการรักษาด้วยสารอื่น แต่เนื่องจากผลิตภัณฑ์ในรูปแบบครีม ไม่สามารถปกป้องบาดแผลได้  อีกทั้งครีมทาแผลส่วนใหญ่ไม่สามารถดูดซับเลือดน้ำหนองที่หลั่งออกมาจากบาดแผลได้ จึงมีการวิจัยเพื่อทำแผ่นเนื้อเยื่อปิดแผลจากโปรตีนกาวไหมเซริซินขึ้น  ซึ่งนอกจากจะสามารถปลดปล่อยเซริซินในปริมาณที่พอเหมาะเพื่อกระตุ้นการหายของบาดแผลแล้ว  ในขณะเดียวกันยังสามารถปกป้องบาดแผลจากการกระทบกระแทก  แผ่นเนื้อเยื่อนี้ยังสามารถใช้เป็นเนื้อเยื่อเทียมซึ่งผู้ป่วยไม่จำเป็นต้องลอกออก แต่แผ่นจะค่อย ๆ สลายตัวเมื่อมีการเคลื่อนของเซลล์ผิวหนังใหม่แทนที่

รายชื่อเอกสารที่เกี่ยวข้อง

พรอนงค์ อร่ามวิทย์.  แผ่นเนื้อเยื่อปิดแผลจากโปรตีนกาวไหมสำหรับการปลูกถ่ายผิวหนัง.  จดหมายข่าว วช.  ปีที่ 5, ฉบับที่ 28 (เมษายน-พฤษภาคม), 2553, หน้า 6-7.