คำตอบ

สารเคมีในใบขี้เหล็ก พบว่ามีสารกลุ่มโครโมน (Chromone) ซึ่งมีฤทธิ์คลายเครียดและช่วยให้นอนหลับ เช่น แอนไฮโดรบาราคอล (anhydrobarakol) และกลุ่ม anthraquinones ซึ่งมีฤทธิ์ช่วยให้ถ่ายหรือระบายท้อง เช่น แอนโทรน และไดแอนโทรน (anthrone and dianthrone) เป็นต้น ซึ่งจากการศึกษาพบว่า ขี้เหล็กมีทั้งประโยชน์และโทษ การบริโภคขี้เหล็กโดยนำมาต้ม และทิ้งน้ำก่อนนำมาแกง ซึ่งเป็นวิธีที่สามารถช่วยลดปริมาณความเข้มข้นของสารพิษในขี้เหล็ก ทำให้ปลอดภัยในการนำมารับประทาน  แต่เมื่อนำใบขี้เหล็กมาทำเป็นยาเม็ดโดยไม่ต้มน้ำทิ้ง จะส่งผลให้ปริมาณสารพิษยังคงมีปริมาณสูง  ดังนั้นก่อนการรับประทานขี้เหล็กควรศึกษากรรมวิธีเตรียม และไม่ควรรับประทานอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะทำให้เกิดผลเสียมากกว่าผลดี

รายชื่อเอกสารที่เกี่ยวข้อง

ช่อลัดดา เที่ยงพุก.  ขี้เหล็กพืชสมุนไพรที่น่ารู้จัก.  อาหาร.  ปีที่ 39,ฉบับที่ 4 (ตุลาคม-ธันวาคม), 2552,  หน้า 314-315