คำตอบ

สารออกฤทธิ์ในแต่ละส่วนของหญ้าดอกขาว มีสารสำคัญที่แตกต่างกัน คือ ใบ จะมีฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระโดยรวม (Total antioxidant capacity) ที่สูงที่สุด โดยมีสารประเภทฟีนอลิก (total phenolics) และสารกลุ่มคาเทชิน (Catechin) ฟลาโวนอยด์ (flavonoid) ไอโซฟลาโวน (isoflavone) และยังพบว่าสารกัดหยาบจากใบและดอกที่ได้จากการเคี่ยวมีสารสำคัญคือ นิโคติน (nicotine) ในปริมาณต่ำ

รายชื่อเอกสารที่เกี่ยวข้อง

สุภาภรณ์ ปิติพร.  “หญ้าดอกขาว หมอข้างกาย ทางสบายเลิกบุหรี่”.  หมอชาวบ้าน.  ปีที่ 35, (กันยายน) 2556, หน้า 13.