คำตอบ

1. Accuracy : ความถูกต้องของผลทดสอบ เป็นค่าที่แสดงความใกล้เคียงระหว่างผลที่ได้จากการทดสอบ (Measured value) นั้น กับค่าที่แท้จริง (Actual value)
2. Precision : ความแม่นยำของวิธีการทดสอบ แสดงถึงความแม่นยำของผลทดสอบที่ได้จากการทดสอบซ้ำ ๆ กันของตัวอย่างเดียวกัน
3. Linearity : ความสัมพันธ์อย่างเป็นเส้นตรง ความสามารถของวิธีทดสอบที่ให้ผลวิเคราะห์เป็นสัดส่วนโดยตรงกับความเข้มข้นของสารที่ให้ผลวิเคราะห์เป็นสัดส่วนโดยตรงกับความเข้มข้นของสารที่มีอยู่จริงภายในช่วงชองความเข้มข้นที่กำหนด
โดยพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างผลทดสอบและความเข้มข้นของสารมาตรฐานเป็นกราฟเส้นตรงและพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ (Coefficient of determination) และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Correlation coefficient)
4. Range : ช่วงความเข้มข้นที่ใช้ทดสอบ คือช่วงความเข้มข้นระหว่างค่าสูงและค่าต่ำของสารที่ต้องการทดสอบที่เป็นเส้นตรง และสามารถวิเคราะห์ปริมาณในช่วงดังกล่าวได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ range จึงเป็นการกำหนดช่วงที่ยอมรับของการวิเคราะห์ หรือกำหนดช่วงของ accuracy และprecision
5. Limit of Detection (LOD) : ปริมาณต่ำสุดที่ตรวจพบได้ เป็นปริมาณต่ำสุดของ analyte ที่สามารถตรวจพบได้ในตัวอย่างทดสอบ เป็นความเข้มข้นที่ไม่สามารถบอกเป็นปริมาณหรือความเข้มข้นที่แน่นอนได้
6. Limit of Quantitation (LOQ) : ปริมาณต่ำสุดที่ตรวจสอบได้เชิงปริมาณ
เป็นปริมาณต่ำสุดของ analyte ที่สามารถตรวจสอบได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ LOQ จึงเป็น parameter ตัวหนึ่งสำหรับการกำหนด หรือตรวจวิเคราะห์สำหรับการวัดระดับของ impurity ใน drug product  
7. Selectivity หรือ Specificity : ความเฉพาะของวิธีทดสอบ คือความสามารถในการวิเคราะห์สารหรือความเฉพาะเจาะจงสำหรับสารที่ต้องการวิเคราะห์เท่านั้น โดยปราศจากการรบกวนจากสารอื่น ๆ เจือปน
8. Robustnes : ความคงทนของวิธีวิเคราะห์ เป็นการเปลี่ยน parameter ต่าง ๆ ของวิธีวิเคราะห์หรือเปลี่ยนสภาวะวิธีทดสอบแล้วยังคงให้ผลทดสอบที่ถูกต้องแม่นยำอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ เช่น เปลี่ยนสัดส่วน เปลี่ยนแปลง pH ของ mobile phase เปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของ column เป็นต้น

รายชื่อเอกสารที่เกี่ยวข้อง

ณัฏฐภพ พันชน.  “Method validation ตาม World Health Organization (WHO)”  R&D Newsletter, ปีที่ 21, ฉบับที่ 2 (เมษายน-มิถุนายน) 2557, หน้า 25-26