คำตอบ

แนวทางการบูรณาการระบบบำบัดน้ำเสียปนเปื้อนน้ำมันในด้านต่าง ๆ เข้าด้วยกันจะประกอบไปด้วย 4 ขั้นตอนตามลำดับ ได้แก่

1.การทำงายเสถียรภาพของอิมัลชัน (Demulsification) ในกรณีที่มีการปนเปื้อนด้วยสารลดแรงตึงผิวหรือในกรณีที่มีเสถียรภาพของอิมัลชันสูง

2.การบำบัดหรือแยกเฟสน้ำและน้ำมันออกจากกันด้วยกระบวนการกายภาพ (Physical treatment process)

3.การบำบัดน้ำมันที่ละลายได้ในน้ำเสียและส่วนน้ำใสที่ได้จากการบำบัดด้วยวิธีทางกายภาพ โดยเป็นการเพิ่มคุณภาพของน้ำทิ้งที่ปล่อยสู่สิ่งแวดล้อม (Wastewater quality improvement)

4. การจัดการส่วนที่เป็นน้ำมันเข้มข้น (Oil layer management) เพื่อนำน้ำมันส่วนดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

รายชื่อเอกสารที่เกี่ยวข้อง

พิสุทธิ์ เพียรมนกุล.  เทคโนโลยีการบำบัดและการใช้ประโยชน์จากน้ำมันปนเปื้อนในน้ำเสีย. THAI ENVIRONMENTAL ENGINEERING MAGAZINE.  ปีที่ 6, ฉบับที่ 1, (มกราคม-กุมภาพันธ์) 2009, หน้า27-28.