คำตอบ

1. กระบวนการทางความร้อนเคมี (Thermochemical Conversion Technology) กระบวนการทางความร้อนเคมีเป็นการใช้ความร้อนในการเปลี่ยนองค์ประกอบทางเคมีของชีวมวลให้อยู่ในรูปพลังงานต่างๆ เช่น ไฟฟ้า ความร้อน และก๊าซเชื้อเพลิงชีวมวล เป็นต้น 
2. เทคโนโลยีการผลิตเชื้อเพลิงเหลวชีวภาพ (Liquid Biofuels Technology) การผลิตเชื้อเพลิงเหลวชีวภาพ เป็นการเปลี่ยนชีวมวลให้อยู่ในรูปเชื้อเพลิงเหลวชีวภาพได้แก่ เอทานอล ไบโอดีเซล
3. เทคโนโลยีการผลิตก๊าซชีวภาพ (Biogas Technology) การผลิตก๊าซชีวภาพเป็นการเปลี่ยนวัตถุดิบให้อยู่ในรูปก๊าซชีวภาพภายใต้สภาวะการหมักแบบไร้อากาศ โดยก๊าซชีวภาพที่ได้สามารถนำมาใช้เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าและความร้อนได้

รายชื่อเอกสารที่เกี่ยวข้อง

ศุภัชญา คนสมบูรณ์ และ สุนีรัตน์ ฟูกุดะ.เทคโนโลยีพลังงานชีวมวลของประเทศไทย บนเส้นทางประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน.  HORIZON  ปีที่ 4, ฉบับที่ 3, 2556, หน้า 9-11