คำตอบ

เชื้อเพลิงชีวมวลสามารถที่จะจัดกลุ่มได้ตามคุณลักษณะ เช่น ค่าความร้อน (Heating Value) คุณสมบัติของการเป็น Fouling และอื่น ๆ โดยเฉพาะคุณสมบัติของการเป็น Fouling นี้เป็นสิ่งสำคัญที่สุด ซึ่งพอจะแบ่งได้ ดังต่อไปนี้

  1. เชื้อเพลิงที่มีค่าFoulingต่ำ เช่น แกลบ หรือชานอ้อย
  2. เชื้อเพลิงที่มีค่าFoulingปานกลาง เช่น กะลาปาล์ม กะลามะพร้าว เส้นใยปาล์ม ขี้เลื่อย
  3. เชื้อเพลิงที่มีค่าFoulingสูง เช่น รวงข้าว และกากทะลายปาล์ม

รายชื่อเอกสารที่เกี่ยวข้อง

พิศาล บุญเอี่ยมศรี. การใช้ชีวมวลเป็นเชื้อเพลิงEngineering Today. ปีที่ 8, ฉบับที่ 88,(เมษายน 2553) หน้า 70.