คำตอบ

การปรับปรุงเครื่องยนต์เดิมซึ่งใช้กับน้ำมันให้สามารถใช้ได้กับเชื้อเพลิงก๊าซชีวภาพ โดยปกติในการปรับปรุงจะทำการปรับปรุงอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของเครื่องยนต์ เช่น การปรับตั้งคาร์บูเรเตอร์ การปรับตั้งชุดควบคุมลิ้นบังคับน้ำมีน การปรับอัตราส่วนระหว่างเชื้อเพลิง (ก๊าซชีวภาพ) กับอากาศ เป็นต้น ซึงในการปรับตั้งอุปกรณ์ดังกล่าว อาจจำเป็นต้องอาศัยผู้ที่มีความรู้ ความชำนาญเกี่ยวกับการใช้เชื้อเพลิงก๊าซ ชีวภาพกับเครื่องยนต์ทั้งที่ใช้กับเครื่องยนต์ดีเซล และเครื่องยนต์แก๊สโซลีน เป็นต้น ในแต่ช่วงหลังเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการนำพลังงานจากเชื้อเพลิงแก๊สชีวภาพได้มีการพัฒนาเครื่องยนต์กังหันแก๊ส สำหรับเชื้อเพลิงก๊าซชีวภาพขึ้นมา เพื่อให้สามารถผลิตไฟฟ้า จากเชื้อเพลิงชนิดนี้ อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ไมโครเทอร์ไบน์ของ Capstone Turbine Corporation  ซี่งได้พัฒนาเครื่องยนต์กังหันแก๊สเพื่อใช้สำหรับก๊าซชีวภาพ 
  นอกจากนี้ก๊าซซีวภาพที่ผ่านการทำให้บริสุทธิ์มาก ๆ (Biogas Upgrading) กล่าวคือ การลดปริมาณก๊าซอื่น ๆ จนทำให้มีประมาณก๊าซมีเทนประมาณ 97% ซึ่งอยู่ในระดับของก๊าซธรรมชาติ สามารถนำไปใช้กับยานยนต์หรือเครื่องยนต์ที่ใช้กับก๊าซธรรมชาติได้เลยโดยที่ไม่ต้องปรับแต่ง หรือดัดแปลงเครื่องยนต์

รายชื่อเอกสารที่เกี่ยวข้อง

ทนงศักดิ์ วัฒนา.  “เทคโนโลยีการผลิตพลังงานจากน้ำเสียและการนำก๊าซชีวภาพไปใช้ประโยชน์ในปัจจุบัน”.  Industrial. ปีที่ 18, ฉบับที่ 239, (ตุลาคม) 2555 หน้า 138.