คำตอบ

การอบแห้ง คือ กระบวนการที่ให้ความร้อนกับวัสดุที่มีความชื้นเพื่อระเหยน้ำออกจนกลายเป็นผลิตภัณฑ์ของแข็ง สำหรับเครื่องอบแห้งสามารถแบ่งตามลักษณะของหลักการทำงานหรือวิธีที่ให้ความร้อนแก่อุปกรณ์นั้นๆ โดยแบ่งออกเป็น เครื่องอบแห้ง แบบต่อเนื่อง ซึ่งมักใช้ในกรณีที่อัตราการอบแห้งมีค่อนข้างมากเป็นจำนวนหลายตันต่อชั่วโมง และเครื่องอบแห้งแบบไม่ต่อเนื่อง ซึ่งเหมาะกับการอบแห้งในอัตราที่น้อยกว่า 100 กิโลกรัมต่อวัน หรือจำเป็นต้องทำการควบคุมแต่ละกะ อย่างใกล้ชิด เพื่อให้ได้ลักษณะรายการระบุที่เข้มงวด ในการจำแนกอุปกรณ์อบแห้งตามวิธีที่ให้ความร้อนนั้น สามารถจำแนกได้ดังนี้
1. เครื่องอบแห้งแบบการพาความร้อน 
2. เครื่องอบแห้งแบบการนำความร้อน
3. เครื่องอบแห้งแบบการการแผ่รังสีความร้อน
4. เครื่องอบแห้งแบบ directric เช่น แบบไมโครเวฟ
5. เครื่องอบแห้งแบบผสมรวมชนิดต่างๆ

รายชื่อเอกสารที่เกี่ยวข้อง

ทามอน, ฮาจิมิ. เทคโนโลยีอบแห้งในอุตสาหกรรมอาหาร. กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2548. หน้า 40