คำตอบ

1. บรรจุภัณฑ์มีรูปแบบหรือทำจากวัสดุที่ยอมให้น้ำจากสบู่ระเหยออกสู่ภายนอกได้ 2. วัสดุบรรจุภัณฑ์ไม่ดูดน้ำ หรือมีการใส่สารกันเชื้อรา 3. บรรจุภัณฑ์มีความมิดชิดพอสมควร ที่สามารถรักษากลิ่นของสบู่ไว้ได้ และป้องกันการปนเปื้อนจากภายนอก 4. บรรจุภัณฑ์สามารถเปิดได้ง่าย 5. บรรจุภัณฑ์พิมพ์ได้ดีและมีกราฟิกสวยงาม

รายชื่อเอกสารที่เกี่ยวข้อง

มยุรี ภาคลำเจียก. รอบรู้บรรจุภัณฑ์สินค้าอุปโภค ตอนที่3 : บรรจุภัณฑ์สบู่ก้อน. วารสารการบรรจุภัณฑ์. ปีที่ 22, ฉบับที่ 1 (ตุลาคม –ธันวาคม), 2556, หน้า 7