คำตอบ

1. หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผู้ป่วยที่แสดงอาการ และสารคัดหลั่งของผู้ป่วย หากมีความจำเป็นให้สวมอุปกรณ์ร่างกายและล้างมือบ่อยๆ 2.หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับศพ และสารคัดหลั่งของศพ รวมทั้งสิ่งของเครื่องใช้ของผู้ป่ายที่อาจปนเปื้อนกับสารคัดหลั่ง 3. หลีกเลี่ยงการสัมผัสสัตว์ป่า ทั้งที่ป่วยหรือไม่ป่วย รวมทั้งหลีกเลี่ยงการรับประทานสัตว์ป่าที่ป่วยตายโดยไม่ทราบสาเหตุ โดยเฉพาะสัตว์จำพวกลิงหรือ ค้างคาว 4. ล้างหรือปอกเปลือกผลไม้ก่อนรับประทาน 5. มีเพศสัมพันธ์แบบปลอดภัยทุกครั้ง 6. ล้างมือเป็นประจำ 7. หากมีอาการเริ่มป่วย เช่น มีไข้สูง อ่อนเพลีย ปวดศรีษะ ปวดกล้ามเนื้อ เจ็บคอ อาเจียน ท้องเสีย และมีผื่นนูนแดงตามตัวให้รีบพบแพทย์ทันที

รายชื่อเอกสารที่เกี่ยวข้อง

สาวิตรี สหกิจพิจารณ์.โรคติดเชื้อไวรัสอีโบร่า. R&D Newsletter. ปีที่ 22, 22, เมษายน-มิถุนายน, 2558, หน้า 13.