คำตอบ

สเกลวัดความพอดี (Just-right scale / Just about right (JAR) scale) เป็นสเกลที่ใช้วัดความต้องการของผู้บริโภคที่มีต่อความเข้มของลักษณะทางประสาทสัมผัสที่สนใจของผลิตภัณฑ์ ซึ่งจัดเป็นวิธีการหนึ่งที่รวมการวัดความชอบและความเข้มของลักษณะที่สนใจเข้าด้วยกัน เพื่อให้ได้ข้อมูลสำหรับใช้ในการปรับปรุงหรือพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามความต้องการของผู้บริโภคต่อไปโดย สเกลวัดความพอดีอาจถูกแบ่งเป็น 3 5 7 หรือ 9 ระดับ

รายชื่อเอกสารที่เกี่ยวข้อง

วิวัฒน์ หวังเจริญ.  “การประเมินทางประสาทสัมผัสโดยใช้สเกลวัดความพอดี”.  อาหาร.  ปีที่ 43, ฉบับที่ 2, (เมษายน-มิถุนายน 2556), หน้า 18.