คำตอบ

พลาสติกที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันส่วนมากมีแหล่งกำเนิดจากปิโตรเลียม ทั้งที่เป็นน้ำมันดิบ และก๊าซธรรมชาติ กระบวนการผลิตพลาสติกเริ่มต้นจาก การนำสารประกอบไฮโดรคาร์บอนที่มีขนาดเล็กซึ่งได้จากกลั่นลำดับส่วนน้ำมันดิบมาทำปฏิกิริยากันจนได้เป็นสายโซ่ยาว เรียกว่าโพลีเมอร์ ซึ่งโพลิเมอร์แต่ละชนิดสังเคราะห์โดยใช้วัตถุดิบเริ่มต้นที่แตกต่างกันไป ทำให้โพลีเมอร์มีสมบัติที่แตกต่างกันออกไปด้วย โดยโพลีเมอร์ที่สังเคราะห์ได้นี้ จะถูกนำไปขึ้นรูปเป็นเม็ดพลาสติกและผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ต่อไป ตัวอย่างเช่น การผลิตเม็ดพลาสติกโพลีไวนิลคลอไรด์ โดยเริ่มต้นจากก๊าซเอทธิลีนและคลอรีนซึ่งถูกเก็บในถังปฏิกิริยา เมื่อเติมสารหรือตัวเร่งปฏิกิริยา (Catalyst or Catalytic agent) ที่เหมาะสมและผง PVC ลงไป จะเกิดปฏิกิริยาโพลีเมอไรเซซั่น โดยการที่โมโนเมอร์จำนวนมากจะเข้ามาต่อกันเป็นโมเลกุลที่ยากมาก ๆ ได้เป็นโพลีไวนิลคลอไรด์ ที่มีสมบัติเหมาะสมสำหรับนำไปขึ้นรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เช่น ท่อน้ำประปา ม่านห้องน้ำ และพวกบัตรเครดิตต่าง ๆ เป็นต้น

รายชื่อเอกสารที่เกี่ยวข้อง

อรุณี ศุภสินสาธิต.  “พลาสติกและภัยจากพลาสติก”.  วารสารสิ่งแวดล้อม.  ปีที่ 17, ฉบับที่ 3, (กรกฏาคม-กันยายน) 2556, หน้า 2-3.