คำตอบ

กรมควบคุมมลพิษได้ให้คำนิยามและตั้งค่ามาตรฐานของฝุ่นละอองในบรรยากาศไว้ 3 ประเภท ได้แก่

1. ฝุ่นรวม (Total Suspended Particulate) หรือ TSP เป็นฝุ่นละอองที่มีค่าเฉลี่ยขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน 100 ไมครอน และมีค่ามาตรฐานฝุ่นละอองในบรรยากาศที่ 24 ชั่วโมง จะต้องไม่เกิน 0.33 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และในเวลา 1 ปี จะต้องไม่เกิน 0.01 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร

2. ฝุ่นขนาดเล็ก ( PM10) เป็นฝุ่นละอองที่มีค่าเฉลี่ยของขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน 10 ไมครอน และมีค่ามาตรฐานฝุ่นละอองในบรรยากาศที่ 24 ชั่วโมง จะต้องไม่เกิน 0.12 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และในเวลา 1 ปี จะต้องไม่เกิน 0.05 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร

3. ฝุ่นละเอียด (PM2.5) เป็นฝุ่นละอองที่มีค่าเฉลี่ยของขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน 2.5 ไมครอน และมีค่ามาตรฐานฝุ่นละอองในบรรยากาศที่ 24 ชั่วโมง จะต้องไม่เกิน 0.05 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และในเวลา 1 ปี จะต้องไม่เกิน 0.025 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร

รายชื่อเอกสารที่เกี่ยวข้อง

อรุบล โชติพงศ์. ฝุ่น PM2.5 ในประเทศไทย. วารสารสิ่งแวดล้อม. ปีที่ 22, ฉบับที่ 4 (ตุลาคม-ธันวาคม), 2561, หน้า50-56