คำตอบ

การขอรับรองฮาลาล และการขอใช้เครื่องหมายรับรองฮาลาล ตามระเบียบ สามารถทำได้ 4 กรณีคือ
1. ผลิตภัณฑ์อุปโภค บริโภค
2. การเชือดสัตว์
3. การบริการอาหาร และเครื่องดื่ม
4. ผลิตภัณฑ์ฮาลาล ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป วัตถุดิบ ส่วนผสม และหรือเนื้อสัตว์ฮาลาลนำเข้าจากต่างประเทศ

รายชื่อเอกสารที่เกี่ยวข้อง

วิวัฒน์ หวังเจริญ. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอาหารฮาลาล. อาหาร. ปีที่ 44, ฉบับที่ 4, ตุลาคม – ธันวาคม, 2557, หน้า 37