คำตอบ : Compostable  Plastics (พลาสติกสลายตัวได้)   เป็นพลาสติกที่เมื่อผ่านกระบวนการหมักทางชีวภาพ ภายใต้สภาวะที่เหมาะสมแล้วได้ คาร์บอนไดออกไซด์ น้ำ  สารประกอบอินทรีย์ มวลชีวภาพ และต้องไม่มีส่วนของพลาสติกที่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าหรือสารพิษเหลืออยู่

ส่วน  Biodegradable plastics  (พลาสติกย่อยสลายได้ทางชีวภาพ) เป็นพลาสติกที่เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของสารประกอบอินทรีย์โดยจุลินทรีย์ ในสภาวะและช่วงเวลาที่เหมาะสม โดยจุลินทรีย์จะผลิตเอนไซม์ที่ช่วยทำให้พลาสติกแตกตัวเป็นชิ้นเล็กๆ หลังจากนั้นจุลินทรีย์จะย่อยพลาสติกต่อไป จนได้คาร์บอนไดออกไซด์ น้ำ เกลือแร่ ของธาตุที่มีอยู่รวมถึงมวลชีวภาพที่เกิดใหม่ โดยพลาสติกย่อยสลายได้ทางชีวภาพไม่จำเป็นต้องเป็น พลาสติกสลายตัวได้ เสมอไป

เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

ญาณิศา สบเสถียร. ศัพท์นี้มีความหมาย. การบรรจุภัณฑ์. ปีที่ 28. ฉบับที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย. 63). หน้า 18.