Sourceวารสารการบรรจุภัณฑ์ 26, 3 (เม.ย.-มิ.ย. 2561) 6-12
Abstract : อาหารทอดน้ำมันท่วม คือ อาหารที่ต้องใช้น้ำมันมากๆ จนท่วมผิวอาหารในการทอดยกตัวอย่าง ทุเรียนทอดที่เป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปจากทุเรียน ซึ่งพบว่ามีการหืนเนื่องจากมีองค์ประกอบของไขมันจากน้ำมันที่ใช้ทอด ผลกระทบของการหืนส่งผลต่อคุณภาพของอาหารและต่อสุขภาพของผู้บริโภค จึงมีการวิจัยและพัฒนาบรรจุภัณฑ์อัจฉริยะ เพื่อนำมาใช้บ่งชี้ความหืน ติดตามการหืนของอาหารด้วยการทำเป็นแผ่นชี้วัดที่เปลี่ยนสีเมื่อเกิดการหืนในระดับที่ไม่ยอมรับ จากการทดสอบเบื้องต้นพบว่า แผ่นชี้วัดสามารถใช้วัดการหืนของทุเรียนทอดได้ และกำลังดำเนินการศึกษาเพิ่มเติมเพื่อทดสอบประสิทธิภาพของแผ่นชี้วัดในสภาวะการเก็บจริง.


Subjectบรรจุภัณฑ์. บรรจุภัณฑ์อาหาร.