ชื่อเรื่อง : การรีไซเคิลกระดาษเหลือทิ้ง

ผู้แต่ง : Kelley, Joseph A.

แหล่งข้อมูล : US 4,176,054

บทคัดย่อ (อังกฤษ) : A method of waste paper recycling wherein the unwanted portions of waste paper such as those containing a binder adhesive are separated from the remaining paper material. In the binding of books, catalogues, directories, pamphlets, magazines and the like, adhesive material is provided having a magnetic substance therein and in subsequent recycling, the waste paper from these books and magazines is cut into a plurality of relatively small pieces. These pieces are passed through a magnetic field wherein the portions containing the adhesive having magnetic material therein, are separated from the remaining non-magnetically attracted sheets of paper. The process can be carried out wet or dry and the invention also includes a new type adhesive for use in book, magazine, catalogue and pamphlet binding processes wherein a proportion of magnetic or paramagnetic material is integrated with the adhesive material (preferably of the hot melt type commonly used in binding books) so that upon subsequent recycling of the books, etc. as waste paper, the adhesive containing portions of the paper may be magnetically separated from the rest of the waste paper sheets.

บทคัดย่อ (ไทย) : เป็นวิธีการรีไซเคิลกระดาษเหลือทิ้งซึ่งมีส่วนประกอบของวัสดุประเภทกาว โดยปกติในการเย็บเล่มหนังสือ แค๊ตตาล็อก นามานุกรม วารสารและอื่นๆ จะใช้วัสดุที่เป็นกาวซึ่งมีสารที่เป็นแม่เหล็กผสมอยู่ ในการรีไซเคิลนี้จะตัดกระดาษจากสิ่งพิมพ์เหล่านี้ให้เป็นชิ้นเล็กๆ แล้วส่งเข้าสู่ส่วนอุปกรณ์ที่มีสนามแม่เหล็ก กระดาษที่มีวัสดุกาวที่มีสารที่เป็นแม่เหล็กผสมอยู่จะถูกแยกออกกระดาษที่ไม่มีส่วนประกอบของกาว กระบวนการนี้สามารถทำได้ไม่ว่าจะอยู่ในสภาวะเปียกหรือแห้ง นวัตกรรมนี้ยังสามารถแยกวัสดุกาวชนิดใหม่ที่ใช้ในการเย็บเล่มหนังสือ วารสาร แค๊ตตาล็อก และอื่นๆ ซึ่งมีส่วนประกอบของวัสดุที่เป็นแม่เหล็กหรือคล้ายแม่เหล็กที่หลอมรวมเป็นเนื้อเดียวกัน เช่น กาวร้อน ได้อีกด้วย

ชนิดวัสดุเหลือใช้ : Paper

ประเภทเอกสาร : patent

ไฟล์เอกสารฉบับเต็ม : US4176054A1.pdf