ชื่อบทความ : วิธีทดสอบสายไฟฟ้าและเคเบิลเส้นใยนำแสงในภาวะที่เกิดการลุกไหม้ เล่ม 1 (3) การทดสอบความต้านทานการลุกลามของเปลวไฟในแนวดิ่งสำหรับสายไฟฟ้าหุ้มฉนวนหรือเคเบิล เส้นเดี่ยว - วิธีดำเนินการประเมินหยด/อนุภาคที่ติดไฟ

หมายเลข : มอก. 2756 เล่ม1(3)–2559 (IEC 60332-1-3:2004+AMD1:2015CSV

ชื่อเอกสาร : ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 134 ตอนพิเศษ 129 ง (9 พ.ค.60) หน้า 4 (ท้ายประกาศ 12 หน้า)(เอกสารภาษาไทย ชั้น 5)  Full-Text

ขอบข่าย : มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ ระบุวิธีดำเนินการทดสอบสำหรับการประเมินหยด/อนุภาคที่ติดไฟ (Flaming droplet/particle) ที่ตก เมื่อทดสอบสายไฟฟ้าหุ้มฉนวน เคเบิลหรือเคเบิลเส้นใยนำแสงเส้นเดี่ยว ในแนวดิ่ง ในภาวะที่เกิดการลุกไหม้ ที่กำหนด . . .

หมายเหตุ : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4988 (พ.ศ. 2560) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมวิธีทดสอบสายไฟฟ้าและเคเบิลเส้นใยนำแสงในภาวะที่เกิดการลุกไหม้ เล่ม 1 (3) การทดสอบความต้านทานการลุกลามของเปลวไฟในแนวดิ่งสำหรับสายไฟฟ้าหุ้มฉนวนหรือเคเบิล เส้นเดี่ยว - วิธีดำเนินการประเมินหยด/อนุภาคที่ติดไฟ