ชื่อบทความ : วิธีทดสอบสายไฟฟ้าและเคเบิลเส้นใยนำแสงในภาวะที่เกิดการลุกไหม้ เล่ม 2 (1) การทดสอบความต้านทานการลุกลามของเปลวไฟในแนวดิ่งสำหรับสายไฟฟ้าหุ้มฉนวนหรือเคเบิล เส้นเดี่ยวขนาดเล็ก - เครื่องทดสอบ

หมายเลข : มอก. 2756 เล่ม2(1)–2559 (IEC 60332-2-1:2004)

ชื่อเอกสาร : ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 134 ตอนพิเศษ 129 ง (9 พ.ค.60) หน้า 5 (ท้ายประกาศ 10 หน้า)(เอกสารภาษาไทย ชั้น 5)  Full-Text

ขอบข่าย : มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ระบุเครื่องทดสอบ สำหรับการทดสอบความต้านทานการลุกลามของเปลวไฟในแนวดิ่งสำหรับสายไฟฟ้าหุ้มฉนวน เคเบิลหรือเคเบิลเส้นใยนำแสง เส้นเดี่ยวขนาดเล็กในแนวดิ่ง ในภาวะที่เกิดการลุกไหม้ วิธีดำเนินการ รวมถึงภาคผนวกที่เป็นข้อแนะนำของข้อกำหนดด้านสมรรถนะที่แนะนำให้ไว้ใน มอก.2756 เล่ม2(2)

หมายเหตุ : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมฉบับที่ 4989 (พ.ศ. 2560) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมวิธีทดสอบสายไฟฟ้าและเคเบิลเส้นใยนำแสงในภาวะที่เกิดการลุกไหม้ เล่ม 2 (1) การทดสอบความต้านทานการลุกลามของเปลวไฟในแนวดิ่งสำหรับสายไฟฟ้าหุ้มฉนวนหรือเคเบิล เส้นเดี่ยวขนาดเล็ก - เครื่องทดสอบ