ชื่อบทความ : วิธีทดสอบสายไฟฟ้าและเคเบิลเส้นใยนำแสงในภาวะที่เกิดการลุกไหม้ เล่ม 2 (2) การทดสอบความต้านทานการลุกลามของเปลวไฟในแนวดิ่งสำหรับสายไฟฟ้าหุ้มฉนวนหรือเคเบิล เส้นเดี่ยวขนาดเล็ก - วิธีดำเนินการสำหรับเปลวไฟแบบดิฟฟิวชัน

หมายเลข : มอก. 2756 เล่ม2(2)–2559 (IEC 60332-2-2:2004)

ชื่อเอกสาร : ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 134 ตอนพิเศษ 129 ง (9 พ.ค.60) หน้า 6 (ท้ายประกาศ 14 หน้า)(เอกสารภาษาไทย ชั้น 5)  Full-Text

ขอบข่าย : มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ระบุวิธีดำเนินการสำหรับการทดสอบความต้านทานการลุกลามของเปลวไฟในแนวดิ่งสำหรับสายไฟฟ้าหุ้มฉนวน เคเบิลหรือเคเบิลเส้นใยนำแสงเส้นเดี่ยวขนาดเล็กในแนวดิ่ง ในภาวะที่เกิดการลุกไหม้ รายละเอียดของเครื่องทดสอบให้ไว้ใน มอก. 2756 เล่ม 2(1) . . .

หมายเหตุ : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4990 (พ.ศ. 2560) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมวิธีทดสอบสายไฟฟ้าและเคเบิลเส้นใยนำแสงในภาวะที่เกิดการลุกไหม้ เล่ม 2 (2) การทดสอบความต้านทานการลุกลามของเปลวไฟในแนวดิ่งสำหรับสายไฟฟ้าหุ้มฉนวนหรือเคเบิล เส้นเดี่ยวขนาดเล็ก - วิธีดำเนินการสำหรับเปลวไฟแบบดิฟฟิวชัน